FACET architecten & adviseurs

Plan van Aanpak

Om u te ondersteunen in de onderscheidende visie voor de toekomst op uw park en om antwoord te geven op de hoofd- en deelvragen, ligt de nadruk van ons werk op ‘visueel/beeldend’ onderzoek. Geen lange abstracte rapportages, maar een concrete aanpak. We onderzoeken de mogelijkheden en beperkingen van uw locatie en vraagstelling en brengen deze voornamelijk in beeld met (bewerkte) foto’s, illustraties, en tekeningen.

Onze methode rust in de basis op de volgende 3 pijlers :

1. VRAAG-/PROBLEEMSTELLING.

Belangrijk voor een goed eindresultaat is een duidelijke vraag- en probleemstelling, als verwoord in het vorige hoofdstuk. Hoe scherper de vraag, hoe beter wij daarop kunnen antwoorden. Onze houding hierin is om telkens op zoek te gaan naar de ‘vraag achter de vraag’: de diepere laag. De basis om jullie verder te kunnen helpen.

2. ONDERZOEK, ANALYSE & RAPPORTAGE.

Om te komen tot vernieuwende oplossingen, is het voor ons van belang om kennis te hebben van zoveel mogelijk relevante randvoorwaarden. Onderzoek en analyse is de basis voor ieder doordacht voorstel voor een ingreep op uw park. Dit vormt een belangrijk onderdeel van ons werk. Hierbij valt te denken aan landschappelijke aspecten, regelgeving, jullie marketingmix, marktontwikkelingen, etc. Zaken waar we (deels) zelf naar op zoek gaan en waar jullie ons in kunnen voeden. Op basis van dit onderzoek en deze analyse proberen we nieuwe verbanden te leggen en samenhang te creëren.

3. CREATIE.

Het zwaartepunt van onze werkzaamheden wordt gevormd door dit onderdeel: Het creëren van heldere en verrassende oplossingen voor jullie vragen en knelpunten. We inspireren met een duidelijke visie in de vorm van een beeldverhaal (collage) en door middel van verschillende scenario’s brengen we onze aanbevelingen in beeld.

Op basis van het onderzoek en de analyses starten we met het creëren van de visie op de ruimtelijke kwaliteit van het park als geheel. Juist door te werken met deze verschillende scenario’s, wordt tastbaar wat de mogelijkheden (en hun consequenties en beperkingen) zijn voor uw park, die we met u bespreken tijdens de brainstormsessie. Dit vormt een goede basis voor een inhoudelijke discussie over de toekomst van jullie park.

Van onderzoek naar inspirerende en doordachte ideeën.