FACET architecten & adviseurs

Wat zijn de verschillende fasen in het bouwproces?

Het ontwikkelen van een gebouw is niet voor iedere ondernemer dagelijks kost. In de basis geschiedt het ontwerp- en ontwikkelproces in verschillende fasen van een globaal plan naar gedetailleerde tekeningen. Hieronder staan de verschillende fasen nader uitgebeeld:

ONTWERPVISIE (STRUCTUURONTWERP)

Iedere ontwikkeling begint met globaal ideeën en wensen van u als opdrachtgever. In de fase structuurontwerp brengen we deze globale ideeën en hun consequenties (op elkaar, constructief, regelgeving) in 3 ontwerpvarianten in beeld met een vlekkenplan op schaal, aangevuld met geschetste impressies. Het doel van deze variantenstudie is om hiërarchie aan te brengen in uw wensen en om samen de mogelijkheden van de opgave af te tasten.

Het resultaat is een plan, dat de basis vormt van uw project in budget, planning, functionaliteit en ambitie-niveau.

VOORONTWERP

Op basis van de keuzes uit de fase Structuurontwerp starten we in de fase Voorontwerp met het 3d-modelleren van uw gebouw. In dit model zijn zichtbaar de posities van wanden, vloeren, daken, ramen en deuren, etc. Ook worden in het model voorstellen voor materialen en kleuren zichtbaar.

Als resultaat ontstaan tekeningen (plattegronden, doorsneden, gevels, etc) en 3d-visualisaties. Daarnaast zullen we het gebouw op computer/beamer bij u presenteren, zodat we virtueel samen door het gebouw kunnen wandelen.

Het Voorontwerp vormt ook de basis voor een eerste vooroverleg met de gemeente, waarin we de haalbaarheid van het ontwerp toetsen op gemeentelijke randvoorwaarden (zoals bestemmingsplan, welstand, etc.).

DEFINITIEF ONTWERP

In het Definitief Ontwerp draait het vooral om een globale bouwkundige vertaling van het ontwerp naar een bouwkundig 3d-gebouw-model (BIM). Het eindresultaat zijn bouwkundige tekeningen, met benodigde details, tekeningen voor beoordeling Bouwbesluit. Deze tekeningen vormen de basis voor de aanvraag omgevingsvergunning.

In deze fase zullen we, in overleg met u, andere adviseurs erbij betrekken, zoals een constructeur en een installatie-adviseur. Deze adviseurs zullen in deze fase eerst een globaal ontwerp maken voor hun vakgebied. Op deze wijze wordt zichtbaar hoe het ontwerp constructief en installatietechnisch kan worden gerealiseerd.

Ook kunnen we in deze fase een aannemer betrekken om samen te werken in bouwteam. Door deze partij in deze fase te betrekken ontstaat de kans om hem mede verantwoordelijk te maken voor bouwkwaliteit, planning en prijs.

TECHNISCH ONTWERP

In het Technisch Ontwerp is het doel om het Definitief Ontwerp bouwkundig nog verder uit te werken, zodat uitvoerende partijen goed weten wat ze moeten bouwen en het project is afgestemd op hun manier van bouwen.

Daarom wordt in deze fase het 3d-gebouwmodel uit het Definitief Ontwerp verder uitgewerkt en uitgebreid met meer details, tekeningen van vooraf-te-vervaardigen onderdelen (zoals kozijnen), etc. en vervaardigen we in deze fase (indien nodig) een bestek of technische omschrijving. Ook zullen de nevenadviseurs (constructeur, installatie-adviseurs, etc.) in deze fase hun plannen definitief ontwerpen en deze invoegen in het gezamenlijke BIM-gebouwmodel.

Het Technisch Ontwerp vormt daarmee een goede basis voor een prijsbepaling van het project door de uitvoerende partijen. Op basis van deze prijsbepaling, de tekeningen en de ontwerpen van de neven-adviseurs kan dan ook een vaste prijsafspraak worden gemaakt met de uitvoerende partijen. De prijs waarvoor men het project zal uitvoeren.

UITVOERINGSGEREED ONTWERP

In de bouw werkt men graag met uitvergrootte tekeningen van het project. Tekeningen, waarop men duidelijk kan zien hoe er gebouwd moet worden en waar welke onderdelen (zoals kozijnen) geplaatst moeten worden.

In het Uitvoeringsgereed Ontwerp worden er tekeningen op grotere schaal geproduceerd. Grotere schaal betekent ook dat er meer maatvoering wordt geplaatst en dat het gebouw meer gedetailleerd op tekening staat.

Hierdoor heeft de bouwuitvoerder ter plaatse en de overige werklieden duidelijke tekening, waarop men overzichtelijk heeft, wat men moet bouwen.

BEGELEIDING UITVOERING

Na een periode van ontwerpen en voorbereiden start uiteindelijk de bouw. Ondanks een goede voorbereiding kunnen er in de bouw nog onduidelijkheden ontstaan. Vooral bij aansluiting op bestaande gebouwen of bij funderingswerkzaamheden. Ook de afwerking leidt dikwijls tot vragen vanuit de uitvoerende partijen. Belangrijk is dat de vragen op een juiste manier worden beantwoord, zodat uiteindelijk ook de kwaliteit en samenhang wordt behaald, die we samen voor ogen hebben. En zodat wordt voorkomen dat onnodig of ongewenst meerwerk wordt ingediend.

In deze fase ondersteunen wij u in het houden van bouwvergaderingen, controle op de uitvoering (esthetisch en bouwkundig) en controle op de financiën (meer- en minderwerk / betaaltermijnen).

Door: FACET