FACET architecten & adviseurs

Snel, allemaal bouwen, de Fransen komen…

Frankrijk

Bent u al begonnen aan de cursus Franse taal? Hebt u het al gehoord? Nederland blijft niet onopgemerkt bij internationale investeerders uit de recreatiesector. Ons land is interessant door de grote aantrekkingskracht die het heeft op toeristen van over de hele wereld. Met name enkele partijen uit Frankrijk zijn geïnteresseerd in de unieke mogelijkheden die Nederland in huis heeft. Zo heeft de organisatie Huttopia onlangs camping de Roos in Beerze aangekocht en Capfun Camping ’t Stoetenslagh (Rheezerveen) en De Bongerd in Tuitjenhorn. Maar ook de organisatie Siblu heeft inmiddels Camping In de Bongerd in Oostkapelle en Camping de Oase in Renesse mogen bijschrijven aan een lijst met 21 parken. Maar wat kunnen we leren van deze ontwikkelingen?

Een vitale recreatiesector

Wij zien de interesse van buitenlandse investeerders in de markt als positief. Het geeft nieuw elan in de markt. En niet onbelangrijk : ook nieuw kapitaal in de markt. Maar het laat wat ons betreft ook een belangrijk verschil zien tussen de Nederlandse en de Franse markt. Waar de Franse markt lange tijd lijkt te hebben stil gestaan, is de Nederlandse markt volop in beweging. Natuurlijk hebben we in Nederland onze problemen met minder vitale parken, maar daar staan een groot aantal pareltjes tegenover. En daar mogen we trots op zijn. Ook laten verschillende cijfers zien, dat het inkomend toerisme een stijgende trend toont.

Dit is een belangrijk verschil met de Franse (en ook de Spaanse) markt. Waar lange tijd de zonzekerheid het belangrijkste verkoopcriterium voor vakantiegasten was, ondervinden deze landen nu vooral concurrentie van goedkopere landen, zoals Kroatie, waar voor minder geld meer vermaak en zon beschikbaar is.

Maar daarnaast zijn de motivaties van de gasten aan het veranderen. Waar het vroeger in de eerste plaats ging over het plekje met gras voor een tent of een caravan, werd later ook de zon een belangrijk argument. En daarom reisde men af naar de zuidelijk landen. Inmiddels, zijn deze waarden niet meer de onderscheidende waarden, waarop gasten boeken, maar gaat het meer over beleving en betekenis. En dat is waar we in Nederland veel beter in zijn dan in de Zuidelijk landen. En daar mogen we best een beetje trots op zijn.

Weersonafhankelijk recreëren, wie wil dat nu niet?

Vanuit de makelaars horen wij signalen, dat de Franse investeerders vooral op zoek zijn naar recreatiebedrijven waar alle voorzieningen aanwezig zijn, zoals (overdekt) zwembad, binnenspelen, horeca etc.

Op zich hebben deze investeerders daar een goede gedachte bij gehad. Immers, de Nederlandse gast komt in Frankrijk bij hun campings vooral voor zon, vermaak en plezier. En aangezien het Nederlandse weer wat wisselvalliger is, is het handig om weersonafhankelijke voorzieningen te hebben om een vergelijkbaar product te bieden.

Maar is de Nederlandse markt wel vergelijkbaar aan de Franse. Ja, het klopt, er gaan veel Nederlandse gasten naar Frankrijk. En ja, vermaak speelt hierbij voor een deel van de gasten een grote rol. Maar toch zit er een nuanceverschil in de Nederlandse gast, die in Nederland blijft en de Nederlandse gast, die bereid is om 800 tot 1200 kilometer te rijden voor zijn vakantie. De Nederlandse gast, die in eigen land blijft, heeft vaak andere wensen en eisen, dan de gast die bereid is te reizen. Daarnaast is er sprake van inkomend toerisme. Vooral uit Duitsland en België. Deze toeristen komen veelal voor de kust, cultuur, natuur en de kwaliteit van de accommodaties. Dit is een belangrijk onderscheidend element van de Nederlandse verblijfsrecreatie.

Nu allemaal bouwen… of toch niet…

Maar deze Fransen zijn op zoek naar weersonafhankelijke voorzieningen… Dan moeten we allemaal maar gaan bouwen, hoor ik nu denken. Hier zou ik nog maar even mee wachten als ik u was. Laten we vooral niet gaan speculeren op een eventuele toekomstige koper.

De aankopen zijn vaak echt strategisch van aard. We hebben gehoord, dat er extreem hoge bedragen worden betaald voor bestaande parken. Mooi, voor de verkopende partijen. Maar laten we vooral niet klakkeloos gaan bouwen. Voordat we het doorhebben belanden we weer in een (bouw)bubbel, zoals direct na de eeuwwisseling. In deze periode stond de recreatiemarkt bol van de bouwprojecten, vooral in de realisatie van recreatiewoningen, soms op plekken, die nagenoeg niet interessant waren voor de gemiddelde gast. En die bubbel, die werd afgesloten door een crisis, waarin we erachter kwamen, dat veel bedrijven overgewaardeerd waren. En we kennen allemaal nu de gevolgen daar : parken, die niet vitaal meer zijn.

Wat is uw exit-strategie?

Bent u van plan om uw bedrijf te verkopen, dan is het van belang dat het draaiende recreatieconcept aansluit bij de visie van de koper. En (niet onbelangrijk) de faciliteiten moeten in juiste balans zijn. Daarmee bedoelen we dat (naast financiële aspecten) gekeken wordt naar een aantal essentiële zaken:

  • Wat is het marktsegment (doelgroep) waar het bedrijf zich nu op richt en zit hier een duidelijke visie achter. Is er voldoende herkenning voor de kopende organisatie?
  • Welke faciliteiten zijn en er en hoe verhoudt zich dat met het netto verhuuroppervlakte?
    Oftewel een waterhoofd aan niet duurzame gebouwen is NIET interessant.
  • Welke toekomstmogelijkheden heeft het bedrijf? Zijn er nog groeimogelijkheden? Is het bestemmingsplan actueel en gevolgd?

Maar bedenk ook, dat dit een tijdelijke bubbel (een hype) kan zijn. En de kans van slagen voor een goede verkoop van uw bedrijf vooral zit in de visie die u als recreatieondernemer zelf heeft. Niet alleen voor het lopende bedrijf, maar vooral ook voor een juiste exit-strategie. Wij merken regelmatig dat hier onvoldoende aandacht voor is. Wij kunnen u helpen met een duidelijke Exit-strategie of een toekomstvisie heeft om de kansen en bedreigingen helder in beeld te hebben.

Met andere woorden: Laat u niet gek maken. Immers een goede Franse wijn heeft ook tijd nodig om te rijpen…

 

En dan nu nog even voor de Fransen!

 

Vite, construisons, les Français arrivent…

FrankrijkLes Pays-Bas ne passent pas inaperçus auprès des investisseurs internationaux du secteur des loisirs. Notre pays est intéressant en raison du grand attrait qu’il exerce sur les touristes du monde entier. Plusieurs parties en France s’intéressent notamment aux possibilités uniques que les Pays-Bas ont à offrir. Ainsi, l’organisation Huttopia a récemment acheté le Camping De Roos à Beerze et Capfun le Camping ’t Stoetenslagh (Rheezerveen) et De Bongerd à Tuitjenhorn. L’organisation Siblu a quant à elle aussi pu ajouter le Camping In de Bongerd à Oostkapelle et le Camping de Oase à Renesse à sa liste de 21 parcs. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces développements ?

Un secteur dynamique des loisirs

Nous envisageons positivement l’intérêt des investisseurs étrangers pour le marché. Il apporte un nouvel élan au marché. Autre point non négligeable : il apporte aussi un nouveau capital dans le marché. Mais en ce qui nous concerne, il nous permet également d’observer une différence importante entre le marché néerlandais et le marché français. Alors que le marché français semble avoir été en arrêt pendant longtemps, le marché néerlandais est en pleine évolution. Nous avons évidemment nos problèmes aux Pays-Bas, avec des parcs moins dynamiques, mais nous possédons en revanche un grand nombre de perles. Et nous pouvons en être fiers. Les différents chiffres montrent aussi que le tourisme récepteur affiche une tendance à la hausse.

Il s’agit là d’une différence importante avec le marché français (et aussi avec le marché espagnol). Alors que le soleil garanti a été pendant longtemps le principal critère de vente pour les vacanciers, ces pays subissent à présent surtout la concurrence de pays moins chers, comme la Croatie, où l’on trouve plus de divertissement et de soleil à moindre coût.

Mais les motivations des hôtes sont en outre en train de changer. Alors qu’il était question autrefois avant tout d’un endroit avec de l’herbe où planter sa tente ou installer sa caravane, le soleil est ensuite aussi devenu un argument de taille. C’est pourquoi on se rendait vers les pays méridionaux. Ces valeurs ne sont entre-temps plus les valeurs distinctives qui poussent les hôtes à réserver, car il s’agit désormais plutôt de l’expérience et du sens. Et aux Pays-Bas, nous sommes bien meilleurs que dans les pays du Sud à cet égard. Nous pouvons assurément en être fiers.

En effet, qui n’aimerait pas se divertir par n’importe quel temps ?

Des signaux nous arrivent du côté des courtiers, comme quoi les investisseurs français sont surtout à la recherche d’entreprises de loisirs où tous les équipements sont à disposition, comme une piscine (couverte), des jeux d’intérieur, des établissements horeca, etc.

Une bonne idée en soi de la part de ces investisseurs. En effet, l’hôte néerlandais se rend dans les campings en France surtout pour le soleil, le divertissement et le plaisir. Et étant donné que la météo néerlandaise est un peu plus instable, il est pratique d’avoir des équipements qui ne dépendent pas de la météo afin d’offrir un produit comparable.

Mais le marché néerlandais est-il bel et bien comparable au marché français ? Oui, c’est vrai, de nombreux hôtes néerlandais vont en France. Et oui, le divertissement joue un grand rôle à cet égard pour une partie des hôtes. Il y a pourtant une différence de nuance entre l’hôte néerlandais qui reste aux Pays-Bas et l’hôte néerlandais qui est disposé à parcourir 800 à 1 200 kilomètres pour ses vacances. L’hôte néerlandais qui reste dans son pays, a souvent d’autres souhaits et exigences que l’hôte qui est prêt à voyager. Il est en outre question de tourisme récepteur. Surtout en provenance de l’Allemagne et de la Belgique. Ces touristes viennent pour la plupart pour le littoral, la culture, la nature et la qualité des équipements. Il s’agit là d’un élément distinctif important de la récréation résidentielle néerlandaise.

Construisons maintenant… ou pas…

Mais ces Français sont à la recherche d’équipements qui ne dépendent pas de la météo… Mettons-nous donc tous à construire, voilà ce que je vous entends penser. À votre place, j’attendrais encore un peu. Ne spéculons surtout pas sur un futur acheteur éventuel.

Les achats sont souvent vraiment de nature stratégique. Nous avons entendu qu’on paie des montants extrêmement élevés pour des parcs existants. Une bonne chose pour les parties qui vendent. Mais ne nous mettons surtout pas à construire à l’aveuglette. Car avant même d’en prendre conscience, nous nous retrouverions de nouveau dans une bulle (de construction), comme celle qui a directement suivi le tournant du siècle. À cette époque, le marché des loisirs était truffé de projets de construction, surtout dans la réalisation de maisons de vacances, parfois à des endroits qui n’étaient même pas intéressants pour l’hôte moyen. Cette bulle, qui s’est terminée par une crise, nous a appris que de nombreuses entreprises étaient surévaluées. Et nous en connaissons à présent tous les conséquences : des parcs qui ne sont plus dynamiques.

Quelle est votre stratégie de sortie ?

Si vous avez l’intention de vendre votre entreprise, il est important que son concept de loisirs cadre avec la vision de l’acheteur. Et – point non négligeable – les équipements doivent présenter un bon équilibre. Nous entendons par là qu’en plus des aspects financiers, plusieurs éléments essentiels sont examinés :

  • Quel est le segment du marché (groupe-cible) qui est actuellement visé par l’entreprise ? Ceci doit se fonder sur une vision claire. Y a-t-il une reconnaissance suffisante pour l’organisation qui achète ?
  • Quels sont les équipements présents et comment se rapportent-ils à la surface nette de location ?
    Une structure trop lourde de bâtiments non durables n’étant PAS intéressante.
  • Quelles sont les perspectives d’avenir de l’entreprise ? Existe-t-il encore des possibilités de croissance ? Le plan d’affectation est-il actuel et respecté ?

Mais songez aussi qu’il peut s’agir d’une bulle (un hype) temporaire. Et les chances de réussite d’une bonne vente de votre entreprise résident surtout dans votre propre vision en tant qu’entrepreneur dans le secteur des loisirs. Non seulement pour l’entreprise actuelle, mais surtout pour une stratégie de sortie appropriée. Nous remarquons régulièrement qu’on ne prête pas assez attention à ce point. Nous pouvons vous aider avec une stratégie de sortie ou une vision d’avenir claire afin de dresser la carte des opportunités et des risques.

En d’autres termes : Ne vous affolez pas. Un bon vin français a notamment aussi besoin de temps pour arriver à maturité…

 

Door: Johan Drenth